İhaleler
İhaleler

T.C.
NEVŞEHİR VALİLİĞİ
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

İHALE İLANI

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi içerisinde bulunan, Kapalı
Halı Saha aşağıdaki şartlar dahilinde kiraya verilecektir.

1- İhale Tarihi ve Saati : 19.01.2018 Cuma günü, saat 15.00’da,
2- İhalenin Yapılacağı Yer: Nevşehir Gençlik Merkezi Toplantı Salonu
3- İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu- Açık Teklif Usulü
4- Kira Süresi : 1 (Bir) Yıl
5- Tahmini Bedel : 60.000,00 TL (%18 KDV, %5 Genel Müdürlük Payı
HARİÇ)
6- Geçici Teminat Bedeli : 1.800,00 TL’dir.
7- İhale dokümanı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Tesisler Servisinde
görülebilir ve 100,00 TL karşılığında temin edilebilir.
8- İhaleye katılabilmek için;

a-) Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres göstermesi,
b-) Geçici teminat yatırdığının belgesi,
c-) Dokuman satın alındığına dair dekont,
d-) Gerçek ve tüzel kişiler, Ortak girişimler adına vekaleten ihaleye katılacak ve
teklifte bulunacaklar, yetkili olduklarına dair noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi,
ihale saatine kadar İdareye vermeleri şarttır,
e-) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini
vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel kişilerin Ticaret ve Sanayi
Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil
kayıt belgesini vermeleri gerekmektedir.