TÜRKİYE SPORTİF YETENEK TARAMASI VE SPORA YÖNLENDİRME PROJESİ UYGULAMA TALİMATI

26.02.2020

TÜRKİYE SPORTİF YETENEK TARAMASI VE SPORA YÖNLENDİRME PROJESİ UYGULAMA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar 

            Amaç

            MADDE 1-(1) Sağlıklı ve hareketli bir yaşamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleştirilmesi, sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak, spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla uygulanacak Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin usul ve esaslarını belirlemektir.

            Kapsam 

            MADDE 2-(1) Bu Talimat, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. sınıf öğrencilere yönelik uygulanacak Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

            Dayanak

            MADDE 3-(1) Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesine ve 19 Nisan 2016 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı İş Birliği Protokolünün 6. maddesinin 9. bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

            Tanımlar

            MADDE   4-(1) Bu Talimatta adı geçen;

a)      Akademisyen: Projeye bilimsel destek sağlaması amacıyla üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren fakülte ve yüksekokullarında görevli öğretim elemanını,

b)      Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığı,

c)      Daire Başkanı: Spor Eğitimi Dairesi Başkanını,

ç)      Daire Başkanlığı: Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını

d)      Federasyon: İlgili spor dalı federasyonu başkanlığını,

e)      Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü

f)       İl Proje Koordinasyon Kurulu: İllerde Proje kapsamında gerçekleşecek bütün uygulamalardan sorumlu ve beş kişiden oluşan kurulu,

g)      İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,

ğ)      İl Proje Uygulama Ekibi: Projenin tüm aşamalarında testlerin uygulayıcısı olarak görev yapacak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli beden eğitimi öğretmenleri ile Genel Müdürlük bünyesinde görevli antrenörler ve uzmanlardan oluşan ekibi,

h)      İl Proje Yürütme Birimi: İl Müdürlüğü bünyesinde 7 üyeden oluşan ve illerde proje ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, takibi ve uygulanması konusunda Proje Merkez Yürütme Kurulu ile irtibat halinde olan birimi,

ı)        Okul: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve Projenin uygulanacağı eğitim kurumunu,

i)        Okul Koordinatörü: Ölçüm yapılacak okuldaki idareciyi,

j)        Öğrenci: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. sınıf öğrencileri,

k)      Proje: Protokolde belirtilen her yıl Ekim-Kasım ayları itibariyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki 2, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayan, Genel Müdürlük ve/veya Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu tarafından belirlenen testlerin uygulandığı Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesini,

l)        Proje Merkez Yürütme Kurulu: Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında yapılacak iş ve işlemler hakkında karar alınması, işlemlerin yürütülmesi ve takibi için Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlük onayı ile oluşturulan kurulu,

m)    Protokol: 19 Nisan 2016 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı İş Birliği Protokolünü,

n)      Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu: Ülkemizde sporu uluslararası standartlara uygun şekilde yaygınlaştırmaya, geliştirmeye ve mükemmelleştirmeye yönelik olarak hazırlanan yeni bilimsel yöntem ve projelerin tespiti, başlatılması, devamı günümüz koşullarına göre düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması çalışmalarının takibi ve Genel Müdürlük ile proje sahipleri arasındaki koordinasyonu sağlamak üzere Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan kurulu,

      ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Uygulaması, Kurulları ve Birimleri

            Proje Merkez Yürütme Kurulu Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri

            MADDE 5-(1) Kurul, Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemler hakkında karar alınması, işlemlerin yürütülmesi ve takibi için Daire Başkanlığının teklifi Genel Müdürlük onayı ile Daire Başkanlığı çalışanlarından ve Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu üyelerinden en az 7 kişiden oluşur. Kurulun başkanı Daire Başkanlığının bağlı olduğu ilgili Genel Müdür Yardımcısıdır. Kurul Başkanı kurul üyelerinden bir başkanvekili seçer.

            (2) Kurulun Görevleri

a) Proje planını ve programını hazırlamak,

b) İllerde, ölçümü yapılacak yaş grubunda bulunan öğrenci sayısına oranla, ihtiyaç duyulan İl Proje Uygulama Ekibi sayısını tespit etmek,

c) Proje uygulamasında, ihtiyaç duyulan mal ve hizmet alımı konusunda ilgili birimler ile yazışmalar ve gerekli hazırlıkları yapmak,

ç) İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve projenin illerde uygulamasında görev alacak kurul, birim ve ekiplere bilgilendirme, eğitim ve hazırlık seminerleri düzenlemek,

d) İl Müdürlüğü tarafından proje ile ilgili yapılan hazırlık, çalışma ve uygulamaları denetlemek, ihtiyaç halinde İl Müdürlüğüne rehberlik ve danışmanlık etmek,

e) Proje kapsamında uygulama için gerekli talimatları hazırlamak ve gerektiğinde değişiklik yapmak,

f) Proje kapsamında gerekli hallerde hizmet satın alınmasını sağlamak,

g) Yapılan çalışmalar ile ilgili periyodik olarak toplantı yapmak ve Proje ilerleme sürecine ilişkin Genel Müdürlüğe rapor sunmak,

ğ) Proje kapsamında ihtiyaç duyulan organizasyon yapısını ve alt kurullarını belirlemek, oluşturmak, görev ve sorumlulukları tanımlamak,

h) Projenin tüm süreçlerinde öngörülemeyen ihtiyaçlar olması durumunda ihtiyaçların teminini sağlamak,

ı) Verilerin saklanması ve gizliliğinin korunmasına ilişkin kural ihlali olması durumunda gerekli hukuki işlemleri başlatmak.

            (3) Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri

a) Kurul üyeleri Genel Müdürlük onayı ile görevlendirilir,

b) Kurul, ihtiyaç duyulan sayıda Daire Başkanlığı çalışanlarından ve Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu üyelerinden oluşur,

c) Kurula Daire Başkanlığının bağlı olduğu ilgili Genel Müdür Yardımcısı başkanlık eder ve kurul üyelerinden bir başkanvekili görevlendirir,

ç) Kurul üyelerinden Daire Başkanlığı çalışanları tam zamanlı, Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu üyeleri ise Spor Eğitimi ve Bilim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi hükümleri doğrultusunda görevlendirilir,

d) İhtiyaç duyulması halinde Kurul bünyesinde eğitim işleri, test ölçümleri izleme, değerlendirme ve geliştirme gibi konularda kurul üyelerinden oluşan alt birimler kurulabilir ve alt birimlere ihtiyaç halinde Daire Başkanlığı personelinden görevlendirme yapılabilir,

e) Kurulun sekretarya görevi Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilir,

f) Kurul, Proje ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla ayda en az bir defa toplanır ve toplantılarda alınan kararlar karar defterine işlenir.

            Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Yapısı, Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri

            MADDE 6 - (1) Spor Eğitimi ve Bilim Kurulu Yapısı, Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri 21.03.2013 tarihli ve 1704 sayılı Genel Müdürlük oluru ile yürürlüğe giren Spor Eğitimi ve Bilim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesi ile belirlenmiştir.

            (2) Kurulun Proje ile ilgili Görev ve Sorumlulukları

a) Proje ölçüm sonuçlarının değerlendirmesini ve analizinin yapılmasında danışmanlık yapmak,

b)Proje kapsamında Spor Eğitimi ve Bilim Kurulunun Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönergesinde belirlenen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

            İl Proje Koordinasyon Kurulu Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri

            MADDE 7 - (1) Kurul, Proje Merkez Yürütme Kurulu ile koordineli olarak illerde Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin planlama, uygulama, izleme ve raporlama aşamalarının uygulanması ve takibi amacıyla Vali başkanlığında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü olmak üzere 5 kişiden oluşur.

            (2) İlde, Proje kapsamında gerçekleşecek bütün uygulamaların hazırlığı, takibi ve neticelendirilmesi ile ilgili tedbirleri alır,

            (3) Kurul, Proje ile ilgili yapılan çalışmaların organizasyon açısından genel değerlendirilmesi amacıyla ayda en az bir defa toplanır,

            İl Proje Yürütme Birimi Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri

            MADDE 8 - (1) Birim, İl Müdürlüğü bünyesinde Şube Müdürü başkanlığında 2 uzman, 1 antrenör, 1 memur, 1 bilgi işlem personeli, 1 beden eğitimi öğretmeni ve 1 akademisyen olmak üzere toplam 8 kişiden oluşur. İllerde proje ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi, takibi ve uygulanması konusunda İl Proje Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerinin yürütülmesini sağlar ve Proje Merkez Yürütme Kurulu ile koordine halinde çalışır.

            (2) Birimin Görevleri;

a) İl Proje Koordinasyon Kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,

b) İlde bulunan okulları proje hakkında bilgilendirmek,

c) Okullar ile görüşerek proje uygulama takvimini belirlemek ve belirlenen takvimin uygulanmasını sağlamak,

ç) Okul öğrenci listesi, kayıt formları ve veli izin belgesini teslim almak,

d) Ölçüm sırasında her türlü güvenlik ve sağlık tedbirlerini almak,

e) Ölçüm ekibi ve tesis sorumlularının proje uygulama takvimine göre çalışmalarını planlamak ve takibini yürütmek,

f) Ölçüm malzemelerinin teslim alınmasını ve tesislere yönlendirilmesini sağlamak.

g)Projede kullanılan her tesis için ihtiyaç duyulan malzemelerin miktarının tespiti ve bu malzemelerin tedarik edilmesini sağlamak,

ğ) İl Proje Uygulama Ekibinin çalışma planını hazırlanmasında Proje Merkez Yürütme Kurulu ile koordineli çalışmak,

h) Proje uygulama sürecinde illerde diğer kurum ve kuruluşlar ile gerekli yazışmaları yapmak,

ı) Proje uygulamasında aksaklık yaşanmaması için İl Proje Uygulama Ekibinin izin, görev, rapor vb. personel işlerini takip etmek ve planlamak,

i) Proje kapsamında reşit olmayan bir kişiyi ilgilendiren, proje uygulama protokolünde veya bu talimatta yer alan herhangi bir kural ihlalini, ilgililer hakkında soruşturma yürütülmesi hususunda İl Proje Koordinasyon Kuruluna bildirmek,

j) İl genelindeki projenin işleyişine dair her türlü faaliyeti takip etmek, gerekli hallerde ihtiyaçları ilgili mercilere bildirmek.

k) Ölçüm sırasında görevli personelin ve ölçülecek öğrencilerin ihtiyaç duyulan iaşe, ibate ve yol giderlerinin karşılanmasını sağlamak, 

(3) Birimin Çalışma Esas ve Usulleri

a) Birimde görevlendirilen personel tam zamanlı olarak Proje uygulaması kapsamında hizmet verecek ve ihtiyaç olması halinde mesai dışı çalışmalarda bulunacaktır,

b) Birim yaptığı tüm çalışmalarda öncelikle İl Proje Koordinasyon Kuruluna ve Proje Merkez Yürütme Kuruluna karşı sorumludur.

            İl Proje Uygulama Ekibi Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri

            MADDE 9 - (1) Ekip, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli beden eğitimi öğretmenleri ve İl Müdürlüğü bünyesinde görevli antrenörler arasından yeteri kadar sayıda kişiden oluşturulur. İllerde bulunan öğrenci sayısına oranla Proje Merkez Yürütme Kurulu tarafından yeteri kadar sayıda Ekip oluşturulabilir.

            (2) Ekibin Görevleri

a) Proje Merkez Yürütme Kurulu tarafından verilen eğitimlerden sonra ölçüm merkezlerinde görev alarak, önceden belirlenmiş tanımlamalara, iş plan ve takvimine uygun olarak eksiksiz ve zamanında ölçümleri yapmak,

b) Testlerin uygulanacağı salonlarda test bataryalarının saha düzenini hazırlamak,

c) Ölçüm sonucunda elde edilecek verileri aynı gün Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak otomasyona girmek,

ç) Testlerin uygulama zaman planının hazırlanması, yapılacağı okulların belirlenmesi, ilgili birimlerle yazışmaların yapılması, ölçüm aletlerinin muhafazasının sağlanması vb. konularda İl Proje Yürütme Birimi ile koordineli çalışmak,

d) Proje Merkez Yürütme Kurulu ve İl Proje Koordinasyon Kurulu tarafından Proje kapsamında yapılması istenen iş ve işlemleri yerine getirmek.

            (3) Ekibin Çalışma Esas ve Usulleri

a) 1 Ekip, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 10 öğretmen ile İl Müdürlüğünde görevli en az 7 antrenör olmak üzere en az 17 kişiden oluşur,

            b) Ekipte görevli kişiler tam zamanlı olarak Proje uygulama süresince görevlendirilir,

            c) Ekip, Proje kapsamında yaptığı tüm çalışmalarda İl Proje Yürütme Birimine karşı sorumludur.

            Okul Koordinatörü

      MADDE 10 - (1) İlde, Projenin amaca uygun, plan ve program dahilinde yürütülmesi için Proje kapsamında yer alan okullar ile İl Proje Yürütme Birimi ve İl Proje Uygulama Ekibi arasında iletişim ve koordinasyon sağlamak amacıyla ölçüm yapılacak her okul için en az bir Okul Koordinatörü okul idarecileri arasından belirlenir.

            (2) Okul Koordinatörünün Görevleri,

(a) Görevli olduğu okul yönetimi ile il proje yürütme birimi arasındaki proje kapsamında koordinasyonu sağlamak,

(b)  Görevli olduğu okulda Proje kapsamında ölçülecek öğrencilerin listesi ve veli izin belgelerini hazır olarak İl Proje Yürütme Birimine teslim etmek,

(c) Ölçüm için gerekli evrakı tamamlanan öğrencilerin ölçüm yapılacak spor tesisine nakillerinin sağlanması konusunda İl Proje Yürütme Birimi ile koordineli çalışmak,

(d) İhtiyaç olması halinde sorumlu olduğu okulda görevli diğer öğretmenlerden destek almak.

            Projenin Uygulama Tarihi, Yeri ve Süresi

            MADDE 11 - (1) Proje 2018 yılı Mayıs ayında başlar, sonraki her eğitim ve öğretim yılında ekim ayının ilk haftası başlar ve 81 ilde uygulanır.

            Proje Uygulama Eğitimi

            MADDE 12 - (1) İl Proje Yürütme Biriminde ve İl Proje Uygulama Ekibinde görev alan kişilere, projenin esas ve usulleri ile ölçüm aletleri kullanımına ilişkin uygulamalar hakkında Proje Merkez Yürütme Kurulu tarafından yılda en az bir defa olmak üzere proje uygulama eğitimi verilir.

            Denetim

            MADDE 13 - (1) İl Müdürlüğü tarafından proje kapsamında yapılan faaliyetler Proje Merkez Yürütme Kurulu tarafından denetlenir.

            Mali Konular

            MADDE 14 - (1) Proje kapsamında görevlendirilen Genel Müdürlük personeline mesai dışı çalışmaları halinde 03.01.2018 tarihli ve 11811214-100-01 sayılı ‘Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlerle İlgili Esaslar’ başlıklı 2018 Ücret Genelgesi hükmü doğrultusunda ödeme yapılır.

(2) Ücret genelgesinin yenilenmesi halinde, güncel ücret genelgesi hükümleri geçerlidir.

            Form

            MADDE 15 - (1) Proje kapsamında uygulanacak test öncesinde İl Proje Uygulama Ekibi tarafından “Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirmesi Projesi Öğrenci Test Uygulama Formu” eksiksiz olarak alınır.

            Verilerin Toplanması, Değerlendirilmesi, Saklanması ve Gizliliğinin Korunması,

            MADDE 16 - (1) Proje uygulaması ile ilgili ölçüm yapılan gruptan toplanan verilerin Genel Müdürlük tarafından hazırlanan otomasyona girilmesi İl Proje Uygulama Ekibi tarafından yapılır.

(2) Sistemde toplanan veriler Proje Merkez Yürütme Kurulu tarafından değerlendirilir ve Genel Müdürlüğe sunulur,

(3) Projede elde edilen verilerin saklanması ve gizliliği Genel Müdürlük tarafından sağlanır.

            Spor Federasyonları, Spor Kulüpleri ve İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlarla       Koordinasyon

            MADDE 17 - (1) Proje amacına uygun olarak diğer kurum ve kuruluşlarla ortak çalışma, görüş ve danışmanlık alma gibi iş ve işlemler Projenin diğer kurul, birim, ekip ve paydaşlarının talebi halinde Proje Merkez Yürütme Kurulunca yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

            Hükmü Bulunmayan Haller

            MADDE 18 - (1)  Bu Talimat’ta hükmü bulunmayan durumlarda Proje Merkez Yürütme Kurulunun talebi halinde Daire Başkanlığınca Genel Müdürlük Makamından alınacak onay doğrultusunda işlem yapılır.

            Yürürlük

            MADDE 19 - (1) Bu Talimat Genel Müdürlük Makamı onayı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

            Yürütme

            MADDE 20 - (1) Bu Talimat’ta bulunan hükümleri Spor Genel Müdürü yürütür.