İLİMİZDE HALTER ADAY HAKEMLİK KURSU AÇILACAKTIR

08.01.2020

07-09 Şubat 2020 tarihinde ilimizde Halter Aday Hakemlik Kursu açılacaktır.

 

Hakem Olabilme Şartları

 Hakem eğitim kursuna katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

Madde 17-

 

a)Türk vatandaşı olmak,

b)Milli sporcular hariç, 18 yaşından küçük, 30 yaşından büyük olmamak,

c)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

d)Resmi bir kurum doktorundan sağlıklı olduğuna dair rapor almak,

e)Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış

olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,

dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve

haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım

satımlara  fesat  karıştırmak,  devlet  sırlarını  açığa  vurmak  suçlarından  dolayı  hükümlü

bulunmamak,

f)07/01/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Gençlik ve

Spor  Genel  Müdürlüğü  Amatör  Spor  Dalları  Ceza  Yönetmeliği  ile  Türkiye  Halter

Federasyonu Disiplin Talimatına göre bir defada  6 ay veya daha  fazla yarışmalardan men

veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak.İletişim: M.Ünal KİTAPCI       0535 828 48 82